Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

TAKVA NEDİR ? NASIL TAKVA SAHİBİ OLUNUR ?
Ferhat BAŞTUĞ - Makaleleri

lale8Takva; vav, kaf,ye harflaerinden oluşan vikaye kökünden  gelmedir.

    Takva; Lügat anlamı olarak,Sakınmak,cekinmek,korunmak demektir.

   Diyanet işleri başkanlığı İslami ilimler ansiklopedisi. Terim olarak ta “Allah korkusundan dolayı günah işlemekten ve şüpheli şeylerden şiddetle kacınmaktır.Allah’ın emirlerini tutup haramlarından kacınmaktır.

   Türkiye gazetesi dini terimler sözlüğü;Allah tan korkmak,haramlardan sakınmak.

   Allah’a göre Takva;Allah’ın emirlerini yerine getirmek Allah’ın yasaklarından kacınmaktır.Allah’tan korkmak değildir.Eğer öyle olsaydı,Şeytan da takva sahibi olur cehennemden kurtulurdu.

Enfal/48- Ve şeytan, onlara amellerini süslemişti. Ve şöyle dedi: “Bugün insanlardan size gâlip olacak yoktur. Ve muhakkak ki ben, size müttefikim (yardımcıyım).” Fakat iki toplum, (birbirini) görünce iki topuğu üzerinde arkasına dönüp kaçtı ve “Ben, sizden uzağım. Gerçekten ben, sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. Muhakkak ki ben, Allah'tan korkarım.” dedi. Ve Allah, ikabı (azabı) şiddetli olandır.

Haşr/16- (Münafıkların size vaadleri), şeytanın (vaadlerinin) durumu gibidir. İnsana: “İnkâr et (kâfir ol).” demişti. Fakat, inkâr ettiği zaman: “Muhakkak ki ben senden uzağım, elbette ben, âlemlerin Rabbi Allah'tan korkarım.” dedi.

   Bugün insanların çoğunun yanılgısı;

   1-Herkes takva sahibi olamaz,Takva sahibi olmak çok zordur.

   Aslında çok kolay ve aynı zamanda “kur’an bunun için inmiştir”Takva sahibi olmadan da kurtuluş yoktur zaten.

   2-”KENDİ BAŞLARINA ALLAH’IN EMİRLERİNİ YERİNE GETİRMEYE YASAKLARINDAN DA KAÇINMAYA ÇALIŞMAKLA”Takva sahibi olunacağına inanmalarıdır.Bu mümkünmüdür ? Hayır.Neden ? Çünkü bu şekilde davranmaya çalışmakla kişi,kendi kendine takva sahibi olamaz dolayısıyla da gereğini yerine gettiremez.Ancak Takva sahibi olduklarında “Emirlerin yerine getirilmesi yasaklardan da kacınılması”mümkündür.Takva sahibi olabilmek te,kişinin Allah’a ulaşmayı dilemesiyle HİDAYET’e adım atar işte o zaman Allah o kişiyi TAKVA SAHİBİ kılar. Muhammed suresinin 16.ve 17.ayetlerine baktığımızda peygamber (sav)efendimizin sohbetine iştirak edenlerden bir grubun hevalarına tabi olduğunu digerlerinin ilim sahibi olduklarını Allah’a ulaşmayı diledikleri için Allah’ın onları hidayete erdireceğini daha sonra da arttıracağını ve onlara TAKVALARINI vereceğini buyuruyor.O zaman hidayete adım atmadan Allah takva sahibi kılmıyor kimseyi.Hidayetin de takvanın da temelinde ALLAH’A ULAŞMAYI  DİLEMEK VAR (münib olmak enab olmak)

47 / MUHAMMED – 16,17 : Ve seni dinleyenlerden bir kısmı, senin yanından çıktıkları zaman, kendilerine ilim verilenlere: “Biraz önce (O) ne dedi?” dediler. İşte onlar, Allah'ın, kalplerini mühürledikleri kişilerdir ve onlar hevalarına tâbî olanlardır.Ve onlar ki hidayete ermişlerdir, (Allah) onların hidayetini artırdı ve onlara takvalarını verdi.

13 / RAD - 27 : Ve yekûlullezîne keferû lev lâ unzile aleyhi âyetun min rabbih(rabbihi), kul innallâhe yudillu men yeşâu ve yehdî ileyhi men enâb(enâbe).
Ve kâfirler: “Ona, Rabbinden bir âyet (mucize) indirilse olmaz mı?” derler. De ki: “Muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi dalâlette bırakır ve O'na yönelen kimseyi Kendine ulaştırır (hidayete erdirir).”

42 / ŞURA - 13 :… allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).
… Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O'na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).

30 / RUM - 31 : Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.

   Ve “TAKVA”Allah’a ulaşmayı dilemekle başlayan giderek ziyadeleşen yedi kademelik bir seyir oluşturur.

1.Takva ;Allah’a ulaşmayı dilemekle

2.Takva ;Mürşide tabi olmakla

3.Takva ;Ruhun Allah’a ulaşmasıyla yani hidayete ermekle.

4.Takva ;Fizik vücudun Allah’a teslim edilmesiyle.

5.Takva ;Daimi zikre ulaşıp nefs’in Allah’a teslim edilmesiyle

6.Takva ;İrşad’a ulaşmakla,Muhlis olmakla.

7.Takva ;İradenin Allah’a teslimiyle,İrşad makamına tayin olunmasıyla.

   Kişi Takva sahibi olursa ne olur ?

1-Allah’ın ikramina mazhar olarak hem dünya hem de ahiret sadetine ulaşmaktır.

49 / HUCURAT - 13 : Ey insanlar! Muhakkak ki Biz, sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Ve sizi milletler ve kabileler kıldık ki, birbirinizi (soyunuzu, babalarınızı) tanıyasınız. Muhakkak ki Allah'ın indinde en çok kerim olanınız (ikram olunanınız, en şerefli olanınız), (ırk ya da soy olarak değil) en çok takva sahibi olanınızdır. Muhakkak ki Allah, en iyi bilen ve haberdar olandır.

 a) Dünya hayatındaki ikramlar;

Takva sahibi olduğumuzda hak ile batılı ayıracak anlayış verir (Furkanlar)  o güne kadar işlediğimiz günahları örter.Daha sonrada (mürşidimize tabi olduğumuzda)  sevaba cevirecektir.

8 / ENFAL - 29 : Ey âmenû olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi furkan (hak ve bâtılı ayırma özelliği) sahibi kılar! Ve sizden (sizin) günahlarınızı örter ve size mağfiret eder (günahlarınızı sevaba çevirir). Ve Allah, büyük fazl sahibidir.

 65 / TALÂK - 5 : İşte bu, Allah'ın size indirdiği emridir. Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, onun günahlarını örter. Ve onun ecrini azamî artırır.

b) Ahretteki ikramlar;

50 / KAF – 31 Ve cennet, takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte size vaadolunan şey budur (cennettir).

19 / MERYEM - 85 : O gün muttakileri (takva sahiplerini), Rahmân'ın huzurunda izzet ve ikramla haşredeceğiz (toplayacağız).

19 / MERYEM - 72 : Sonra takva sahiplerini kurtaracağız. Ve zalimleri, diz üstü çökmüş olarak bırakacağız.

 

2-Allah’ın koruması altına girmektir.

16 / NAHL - 81 Ve Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler kıldı. Ve sizin için dağlardan (yağmurdan, rüzgârdan) barınılacak yerler ve sıcaktan koruyan giysiler (gömlekler) ve sizi şiddetli (darbelerden) koruyan gömlekler (zırhlar) kıldı. Sizin üzerinizdeki ni'metini işte böyle tamamlıyor. Umulur ki; böylece teslim olursunuz.

 3 / AL-İ İMRAN - 120 : Şayet size bir hasenat (güzellik) dokunursa onları hüzünlendirir. Ve şayet size bir seyyiat (kötülük) isabet ederse, onunla ferahlanırlar (ona sevinirler). Ve eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız, onların hileleri size hiçbir şeyle zarar veremez. Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarını (ilmi ile) kuşatandır (bilendir).

3-Rahmet vesilesidir.

6 / EN'AM - 155 : Ve indirdiğimiz bu kitap mübarektir. Öyleyse O'na tâbî olun. Ve takva sahibi olun. Böylece siz rahmet olunursunuz (rahmete ulaşırsınız).

7 / A'RAF - 63 Sizi uyarması ve takva sahibi olmanız için, içinizden bir adama, Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? Ve böylece rahmet olunursunuz.

4-Dünya nimetlerine güzelliklerine mazhar olmaktır.

7 / A'RAF - 96 : O ülkenin halkı eğer âmenû olsalardı ve takva sahibi olsalardı elbette onlara semadan ve yerden bereketler (bolluk) açardık. Fakat onlar yalanladılar. Böylece kazandıklarından dolayı onları aldık (cezalandırdık).

39 / ZUMER – 10;De ki: "Ey âmenû olan kullar, Rabbinize karşı takva sahibi olun! Bu dünyada ahsen olanlar için bir güzellik vardır. Ve Allah'ın arzı geniştir. Ama sabredenlere ecirleri hesapsız ödenir."

5-İşlerin kolaylaşma vesilesidir.

65 / TALÂK – 4:… Ve kim Allah'a karşı takva sahibi olursa, (Allah) işinde ona kolaylık sağlar.

92 / LEYL – 5-6-7 : Fakat kim verdi (infâk etti) ve takva sahibi oldu ise. Ve Hüsna'yı (Allah'ın Zat'ını görmeyi) tasdik etti ise. O zaman Biz ona, (Allah'ın Zat'ını kolayca görmesi) için kolaylık sağlayacağı

6-Allah’ın velisi olmaktır.

45 / CASİYE - 19 Muhakkak ki onlar, Allah'tan bir şey (emir) konusunda asla sana fayda veremezler. Muhakkak ki zalimler birbirinin dostudurlar. Ve Allah, takva sahiplerinin dostudur.

10 / YUNUS – 62-63 : Muhakkak ki Allah'ın evliyasına (dostlarına), korku yoktur. Onlar, mahzun da olmazlar, öyle değil mi? Onlar, âmenûdurlar (ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir) ve takva sahibi olmuşlardır.

7-Hak mü’min liğin temel sebebidir.

8 / ENFAL – 1-2-3-4 : Sana ganimetlerden sorarlar: “Ganimetler, Allah'ın ve Resûl'ündür.” de. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve aranızdaki durumu (sahip olduğunuz hali) ıslâh edin (düzeltin)! Eğer mü'minlerseniz, Allah'a ve O'nun Resûl'üne itaat edin. Gerçek mü'minler onlardır ki; Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer (cezbelenir). Ve onlara Allah'ın âyetleri okunduğu zaman onların îmânlarını arttırır ve Rab'lerine tevekkül ederler. Onlar namazlarını ikame ederler (kılarlar) ve rızık olarak verdiğimiz şeylerden infâk ederler. İşte onlar gerçek mü'minlerdir. Onların Rab'lerinin yanında dereceleri vardır. Ve onlar için mağfiret (günahların sevaba çevrilmesi) vardır ve kerim bir rızık vardır.

12 / YUSUF - 57 : Ve mutlaka âmenû olan (yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyen) kimseler için ahiretin (ruhu hayatta iken Allah'a ulaştırmanın) ecri (mükâfatı) daha hayırlıdır. Ve onlar takva sahibi olmuşlardır.

41 / FUSSİLET - 18 : Ve âmenû olanları (Allah'a ulaşmayı dileyenleri) kurtardık. Ve (böylece) onlar, takva sahibi olmuşlardı.

27 / NEML - 53 : Ve âmenû olan (Allah'a ulaşmayı dileyen) ve (bu sebeple) takva sahibi olanları kurtardık.

 

   Kişi “Takva sahibi”olmazsa ne olur ?

1.Allah’a kul olamaz şeytan’a kul olarak kalır.

39 / ZUMER - 17 Ve onlar ki; taguta (insan ve cin şeytanlara) kul olmaktan içtinap ettiler (kaçındılar, kendilerini kurtardılar). Çünkü Allah'a yöneldiler (Allah'a ulaşmayı dilediler). Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kullarımı müjdele!

2 / BAKARA - 21 : Ey insanlar! Rabbinize kul olun ki O, sizi ve sizden öncekileri yarattı. Umulur ki böylece siz, takva sahibi olursunuz.

 23 / MU'MİNUN - 32 : Böylece Biz, onlara, onların içinde, onlardan resûl gönderdik, Allah'a kul olsunlar, diye. Sizin, O'ndan başka İlâhınız yoktur. Hâlâ takva sahibi olmayacak mısınız (Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz)?

2.Cennet ehli olamaz cehennemlik olarak kalır.

2 / BAKARA - 206 : Ve ona: “Allah'a karşı takva sahibi ol.” denildiği zaman izzet (nefsin gururu) onu günahla tutar (mani olup onu günaha sokar). Artık ona cehennem yeter ve elbette (o) kötü bir döşektir.

3. Hak mü’min olamaz (kurtuluşa eren mü’min olamaz)

8 / ENFAL – 1,2,3,4 : Sana ganimetlerden sorarlar: “Ganimetler, Allah'ın ve Resûl'ündür.” de. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve aranızdaki durumu (sahip olduğunuz hali) ıslâh edin (düzeltin)! Eğer mü'minlerseniz, Allah'a ve O'nun Resûl'üne itaat edin.Gerçek mü'minler onlardır ki; Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer (cezbelenir). Ve onlara Allah'ın âyetleri okunduğu zaman onların îmânlarını arttırır ve Rab'lerine tevekkül ederler.Onlar namazlarını ikame ederler (kılarlar) ve rızık olarak verdiğimiz şeylerden infâk ederler.İşte onlar gerçek mü'minlerdir. Onların Rab'lerinin yanında dereceleri vardır. Ve onlar için mağfiret (günahların sevaba çevrilmesi) vardır ve kerim bir rızık vardır.

27 / NEML - 53 : Ve âmenû olan (Allah'a ulaşmayı dileyen) ve (bu sebeple) takva sahibi olanları kurtardık.

41 / FUSSİLET - 18 : Ve âmenû olanları (Allah'a ulaşmayı dileyenleri) kurtardık. Ve (böylece) onlar, takva sahibi olmuşlardı.

4.Allah’ın velisi olamaz,Şeytanın velisi olur.

8 / ENFAL - 34 Ve onlar, Mecsid-i Haram'dan men ediyorlarken (engel oluyorlarken) ve onlar, O'nun (Allah'ın) dostları değilken; Allah, niçin onlara azap etmesin? O'nun dostları ancak takva sahibi olanlardır. Ve fakat, onların çoğu bilmezler.

5.Şirktedir.

30 / RUM - 31 : O'na (Allah'a) yönelin (Allah'a ulaşmayı dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.

6.Dalalettedir.

 39 / ZUMER - 57 : Veya: "Muhakkak ki eğer Allah beni hidayete erdirseydi, ben mutlaka takva sahiplerinden olurdum." diyenlerden (olmayın).

7.Küfürdedir.

 2 / BAKARA - 212 : İnkâr edenlere, dünya hayatı müzeyyen kılındı (süslü gösterildi) ve onlar, âmenû olanların bir kısmı ile alay ediyorlar (fakir olanları küçümsüyorlar). (Oysa) takva sahibi olanlar, kıyâmet günü onların üstündedir. Ve Allah, dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır.

13 / RAD - 35 : Muttakilere vaadolunan cennet, altından nehirler akan ve onun meyvesi ve gölgesi daimî olan (bahçe) gibidir. İşte bu, takva sahiplerinin sonudur. Kâfirlerin sonu ise ateştir.

   Allah hepinizden razı olsun.        FERHAT BAŞTUĞ “www.ferhatbastug.com”

 

 

 

 

 

Yorumlar 

 
0 #69 fb facebook login 25-06-2017 19:45
fb facebook login games are ever more popular and Zynga may be
the most popular maker to the.
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
0 #68 get a gmail account 23-06-2017 01:16
The material about this site might not be reproduced, distributed, transmitted, cached or otherwise not used, except together with the prior
written.

get
a gmail account
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
0 #67 facebook login 22-06-2017 07:50
Selecting an email list -- for instance "Family"
-- limits use of individuals on that exact list.
How to Move Photos from One Album to Another on [url=http://www.monolit-chsn.ru/?option=com_k2.
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
0 #66 MollyFaheyr 21-06-2017 16:19
I see your page needs some fresh articles. Writing manually is time consuming, but there is solution for this hard task.
Just search for - Miftolo's tools rewriter
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
0 #65 hotmail sign in 21-06-2017 10:42
New email is automatically delivered in your inbox and is also clearly marked as new to
avoid confusion with messages you've already opened.

When you join with MSN Messenger, you could not need to manually transfer all hotmail sign in the contact information on your online.
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
0 #64 www.gmail.com login 21-06-2017 02:31
Besides major Middle Eastern media channels, the
truth called the attention of several western media, for instance: BBC,
New York Times, ABC, and CNN. e bomo produkte nabavili prek medmreja,
je to e en problem, ki odpade.

www.gmail.com login
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
0 #63 gmail account 20-06-2017 01:04
Since the revolution, Tunisia has excelled in fiscal transparency.


gmail account
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
0 #62 amazon log in 18-06-2017 11:32
Hey Dave Johnson editor of e - How Tech, and let's look for
the Kindle Fire HD.

amazon log in
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
0 #61 citicards login 15-06-2017 18:28
Contact your debit card company by calling the toll-free
number within the back of your debit card or statement.


citicards login
Alıntı | Yöneticiye raporla
 
 
0 #60 Debra 06-06-2017 14:18
Whats up very cool blog!! Man .. Beautiful .. Amazing ..
I will bookmark your blog and take the feeds also?
I am happy to seek out so many useful information right here in the publish, we want develop extra
techniques on this regard, thank you for sharing. .
. . . .

my web page ... magento (Debra)
Alıntı | Yöneticiye raporla
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile