Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

MEHDİ,İMAM İSKENDER ALİ MİHR HZ.HAKKINDAKİ MEDH’İYELER (AHMEDÎ İSKENDERNAMESİ:1334-1413)
Ferhat BAŞTUĞ - 'KUR'AN,HADİS VE EVLİYA DİVANLARIYLA MEHDİ AS

lale5

(AHMEDÎ İSKENDERNAMESİ:1334-1413)
*ALLAH’UTELA ONLARIN İRADELERİ DIŞINDA,İSKENDER AS’I,”ANA RAHMİNE RESUL OLARAK KOYDU.” (Ezelde o’nu RESUL olarak takdir ettiği için.Kasas/68:Ve Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. Ve seçim hakkı onlara ait değildir. Allah Sübhan'dır (münezzehtir) ve (onların) şirk koştukları şeylerden yücedir.)İŞTE O ZAMAN GÖKLERDEN YERE RAHMET İNMEYE BAŞLADI.
*TARİKAT YOLUNUN (Allah’a ulaşan yolun) İMAM’ISIN,ŞERİAT EHLİNİN BAŞKUMANADANISIN.


*DEVLETİN HIZR’I,MUBAREK YÜZÜ,GÜZEL AHLAK’I,YANAĞI,BOYNU,”İKİ KAŞI ARASI NİŞAN’I”OLAN İSKENDER AS’SIN.
Çünki anı komış-ıdı_aña İlâh
Lâ-büd İskender aña bulmadı râh
Çünki ana rahmına düşdi Resûl
Yire gökden indi çok rahmet nüzûl  
 ((ALLAH’UTELA ONLARIN (Anasının,Babasının ve kendisinin) İARADELERİ DIŞINDA,İSKENDER AS’I,”ANA RAHMİNE RESUL OLARAK KOYDU.”(Ezelde o’nu RESUL olarak takdir ettiği için.Kasas/68:Ve Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. Ve seçim hakkı onlara ait değildir. Allah Sübhan'dır (münezzehtir) ve (onların) şirk koştukları şeylerden yücedir.)İŞTE O ZAMAN GÖKLERDEN YERE RAHMET İNMEYE BAŞLADI.))
Degüldür tâc u taht u devletde saña begdeş
Eger tahhâk eger Çimşîd eger Dârâ vü İskender
Fütûhı dâsitânı uş görinür
 (İSKENDER AS’IN SAHİP OLDUĞU”TAÇ,TAHT VE DEVLET’E”,KİM OLURSA OLSUN ERİŞMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.DİĞER HÜKÜMDARLARIN FETHETTİKLERİ YERLER,O’NUN FETHETTİKLERİ YANINDA BİR KUŞ YUVASI GİBİ GÖRÜNÜR.)
Hadîsi İskenderüñ cümle semerdür
Kanı İskender ü Dârâ vü Kâvus
 (İSKENDER AS’IN DERİN İLMİ İLE SÖYLEDİKLERİ,MEYDANA GETİRDİKLERİ;İLERİDE GERÇEKLEŞTİRECEKLERİNİN BİR KANITIDIR.)
Yâ ›ahhâk ü Ferîdûn u ya-hûœ Cem
Mîr Sülmân Şâh İskender-der ü Dârây-rây
N’ola Dârâ ki_idemez eyle ki_ol_ider rây rây  
 (EY EŞİ BULUNMAYAN,ZAMANIN BAŞKUMANDANI,SÜLEYMANI,HÜKÜM SAHİBİ!..”SENİN VERDİĞİN HÜKMÜ,GÖRÜŞÜNÜ,”HİÇBİR HÜKÜMDAR ORTAYA KOYAMADI,KOYAMAZ DA.)
Şehâ serverlerüñ sen serverisin
Hak emri-y-le cihânuñ dâverisin
((EY PADİŞAH!..SEN BAŞKUMANDANLARIN BAŞKUMANDANISIN,ALLAH’IN EMRİYLE KAİNATIN ADALETLİ HÜKÜMDARISIN(Secde/24:Ve onlardan, emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve âyetlerimize (Hakk'ul yakîn seviyesinde) yakîn hasıl etmiş oldukları için.))
Eyü evsâf-ıla sen muttasıfsın
Ser-â-ser cayblardan sen berîsin
(ENGÜZEL VASIFLARA SAHİP OLAN SEN BÜTÜN KÖTÜ OLANLARDAN BERİSİN)
Kavînüñ kuvveti vü nusretisin
Zacîfüñ desti-gîr ü yâverisin
(KUVVETLİNİN KUVVETLİSİ,MEDET İSTEYENLERİN MEDETKARI,YARDIMCISISIN)
Tarîkat yolınuñ sen reh-berisin
Şerîat ehlinüñ ser-leşkerisin  
((TARİKAT YOLUNUN (Allah’a ulaşan yolun) İMAM’ISIN,ŞERİAT EHLİNİN BAŞKUMANADANISIN.))
Mekârim kânınuñ yâkût u lacli
Fezâyil bahrınuñ sen gevherisin
(KERAMET KANUNUNUN YAKUT’U,NEFS’LERİ ISLAH EDEN“FAZL DENİZİNİN” CEVHERİSİN)  
Kamu âlem-dâmendür
Velî sen Güneş bigi küdûretden berîsin
(CÜMLE ALEM SENİN DOST’UNDUR.SEN GÜNEŞ’SİN KEDERLERDEN BERİSİN)
Riyâset tahtınûn sen tâc-dârı
Memâlik mülkinüñ İskenderisin  
 (BÜTÜN ÜLKELERİN TASARRUFU ELİNDE OLAN TEK PADİŞAH’I OLAN İSKENDER AS’ISIN.)
Zihî latîf-cemâl ü zihî mübârek-zât
Ki yañagıdur anuñ cîd ü zülfi Kadr ü Berât
Secâeti Hızır u devletidür İskender 
 (DEVLETİN HIZR’I,MUBAREK YÜZÜ,GÜZEL AHLAK’I,YANAĞI,BOYNU,”İKİ KAŞI ARASI NİŞAN’I”OLAN İSKENDER AS’SIN)
Dudagı çeşme-i hayvân u saçları zulümât
İki cihânda aña kalmışam kim anı seven
Yüzine bir nazar itmekde bula biñ hasenat
 (GÜZEL DUDAĞI,GÖZLERİ,CANLI SACLARI,”YÜZÜNE BAKAN İKİ CİHAN’DA BİN KAT  DERECAT KAZANIR.)
Hızr u İskender sözini añma bezminde otur
Câm-ı hayr-encâmı iç kim âb-ı hayvân devridü  
 ((BU DEVİR”AB-I HAYAT”DEVRİDİR(Devamlı hayat bulma,Hayata gemce devridir-Ölü iken DİRİLME devridir//Enam:122,Enfal/24//).HIZR İSKENDER AS’IN SOHBETİNDE BULUN ONUN HAYIR KADEHİNDEN İÇ Kİ;MUTLU HAYATA ULAŞASIN))
Hızr u İskender taleb sini_itseler kim sunc-ı Hak
Zülfüñi zulmet lebüñi Âb-ı Hayvân eylemiş  
 (HER KİM”HIZR İSKENDER AS’IN TALEBESİ OLMUŞSA”ALLAH’UTEALA ONUN SACINI SİYAH DUDAĞINDAN DÖKÜLENLERİ,DİNLEYENLERE HAYAT VESİLESİ KILMIŞTIR)
Bir şâh-ı mâh-ruh saña beñzer görinmedi
Âyînede düzeliden İskender âyine   
 (KALB AYNASINDA,HİÇBİR ŞAH’IN YÜZÜ,İSKENDER AS’IN YÜZÜNE BENZER GÖRÜNMEDİ)
Çekdi İskender gam u dürlü ta’ab
Hızr’a virildi_Âb-ı Hayvân iy acab
 (İSKENDER AS,TÜRLÜ ZAHMETLER ÇEKTİ,EZİYETLER GÖRDÜ.SADECE HIZIR AS’A VERİLDİ SÜREKLİ HAYAT)
                                         AHMEDİ İSKENDERNAMESİ:
((www.belgeler.com internet sitesi
Ahmedî, (1334-1413) Dîvân edebiyatı şairi.
Türk Divan Şiirinin kurucusu kabul edilen 14. yüzyıl şairi. Nerede ve ne zaman doğduğu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Kütahya'da 1334 yılında doğduğu tahmin edilmekte ise de aslen Sivas ve Amasyalı olduğu da zikredilmiştir. İbn-i Arabşah, şairin 1413 yılında Amasya'da vefat ettiğini haber vermektedir. Asıl adı Tacüddin olup, şiirlerinde Ahmedi mahlasını kullanmış ve bununla şöhret bulmuştur. İlk tahsiline Anadolu'da başlamış, daha sonra Mısır'a gitmiş, büyük alim Ekmelüddin Baberti ile yine orada birçok alimden okumuştur. Molla Fenari gibi meşhur alimlerle arkadaşlık yapmış, sonra Anadolu'ya dönerek Kütahya'ya yerleşmiştir. Yazdığı şiirleri Germiyanoğlu şehzadesi Süleyman'a takdim etmiş ve iltifatlarına kavuşmuştur. Ankara savaşından sonra Timur Hanın da yakın ilgisini görmüştür. Daha sonra Süleyman'ın emri ile yazmış olduğu Tervih-ül Ervah'ı Çelebi Sultan Mehmed Hana takdim etmiştir.
Sanatı: On dördüncü yüzyıl divan şiirinin asıl kurucusu ve üstadı sayılır. Gerek divan şiiri ve gerek mesnevi tarzında eserler veren şair, dini konuları işlediği şiirlerinde, tasavvufa geniş yer vermiştir.