Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

MEHDİ,İMAM İSKENDER ALİ MİHR HZ.HAKKINDAKİ MEDH’İYELER(HASAN ZİYAÎ(MostarlıZiyâî)DÎVANÎ.1600)
Ferhat BAŞTUĞ - 'KUR'AN,HADİS VE EVLİYA DİVANLARIYLA MEHDİ AS

lale7

(HASAN ZİYAÎ(MostarlıZiyâî)DÎVANÎ.1600)
*ZAMAN ZAMAN VE YER YER,İSKENDER AS’DAN (Başkalarına abes olan) SAN Kİ KENDİ İRADESİYLE YAPMIŞ GİBİ ÇEŞİTLİ İMTİHANLAR ZUHUR EDER.BU GAFİL HALK’IN”HIZIR AS İLE HER AN BERABER OLAN İSKENDER AS’IN HER SÖZÜNÜ,İMZASINI TAŞIYAN HER BELGESİNİ,BİR FİTNE SEBEBİ OLARAK KULLANMALARI O’NA CEZA VERMEK İÇİN BİR CELLAD GİBİ DAVRANMALARI NE KADAR ACAİPTİR Kİ BANA ÖLDÜRÜCÜ ZEHİR OLUYOR.


Dem-be-dem derd ü belâdan dürlü sûret gösterür
Câ-be-câ dökmiş suyı âyîne-i İskenderî
Leb-i la`lüñ ki anuñ teşnesidür Hızr u İskender
Rakîbe rûh-ı sânîdür baña semm-i helâhildür
Görürler turrası tarrârdur hem gamzesi gammâz
`Acebdür ol gözi cellâddan bu halk gâfildür108
 (((ZAMAN ZAMAN VE YER YER,İSKENDER AS’DAN (Başkalarına abes olan) SAN Kİ KENDİ İRADESİYLE YAPMIŞ GİBİ ÇEŞİTLİ İMTİHANLAR ZUHUR EDER.BU GAFİL HALK’IN”HIZIR AS İLE HER AN BERABER OLAN İSKENDER AS’IN HER SÖZÜNÜ,İMZASINI TAŞIYAN HER BELGESİNİ,BİR FİTNE SEBEBİ OLARAK KULLANMALARI O’NA CEZA VERMEK İÇİN BİR CELLAD GİBİ DAVRANMALARI NE KADAR ACAİPTİR Kİ BANA ÖLDÜRÜCÜ ZEHİR OLUYOR.)
Keyfiyyetini söyle ki ser-mestidür cihân
Sâkî buyur ki katre-i yemmîdür o dehân
Âb-ı hayâta irmedi aña ki saltanât
Sovuk suyuñ da içmedi İskender ey cihân240
(EY CİHANIN SAKİSİ (Dağıtıcısı) İSKENDER AS!..HERŞEYİN İÇYÜZÜNÜ,ÖZÜNÜ BUYURKİ;”BÜTÜN CİHAN MEST OLSUN.”ONDAN DERYADA BİR DAMLA AĞIZLARINA GİTMEYENLERİN”HAKİMİYETİ DEVAMLI OLAMAZ.)
Ol gül-`izâr ile bile salınmak isterin
 Gül-zâr-ı kûyı içre benem mîr-i `âşıkân
 Ol hüsni bî-nazîre ki dil olmaz ansız
 Hüsni hemân var dime hem hüsn hem ân
Eller ki pây-mâlidür ol serv-i ser-keşüñ
 Cân-ı Ziyâ’î su gibi olur aña revân    
((O GÜLYANAKLI (İskender as) İLE BERABER ONUN MEKANINDA GÜZEL AŞIKLARINDAN OLMAK İSTEYEN BENİM.BU HAL ÖYLE BİR ÖZENTİKİ;”GÖNÜL HER AN ENGÜZEL ŞEKİLDE O’NUNLA BERABER OLMAK İSTER”..BAŞKALARI Kİ:”O’NA KAFA TUTANLAR,O’NA İSYAN EDEN İNATÇILAR”;MAHVOLMUŞ,SÜRÜNENLERDİR.ZİYA’Î’NİN CAN’I SU GİBİ O’NUNLA (İskender as ile) BERABER AKIP GİTMEK İSTER))
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83435/mostarli-ziyai-divani.html
HAYATI
Boşnakların en eski divan şairi olarak  tanınan XVI. yy divan şairi Mostarlı Hasan Ziyâ’î
hakkında kaynaklarda yer alan bilgiler çok sınırlıdır.  Şairin adı tezkireler içerisinde, sadece Kafzade Fâizî’nin Zübdetü’l-eşâr’ında mevcuttur. Burada da  şairin ölüm tarihi ve örnek iki beytinden başka bilgi bulmak mümkün değildir. Onun hayatı hakkındaki bilgiler; Bosna’da yapılmış biyografik mahiyetteki birkaç çalışmanın yanı sıra tek nüshası mevcut olan divanından ve Kıssa-i  Şeyh Abdürrezzâk (Şeyh-i San’ân) mesnevisinden elde edilenler  doğrultusunda verilecektir.
Hasan Ziyâ’î’nin  Şeyh-i Sanân mesnevisinin bir nüshasında, müstensih tarafından
düşürülen bir notta, şairin Mostarlı olduğu söylenir: “Merhûm u magfûrünleh mü’ellîf-i kitâb olan Ziyâ’î Çelebî Hersek sancağı Mostâr nâm kasabadandır.”
Şairin ismi Hasan Çelebî İbn-i Alî el-Mostârî’dir.
Kâtib Çelebî,  şairin adının Ziyâ’î Hasan el-Mostârî olduğunu söyler
Divanın sonunda ise şairin ismi “Ziyâ’î bin Alî bin Hüseyin bin Mahmûd bin Yûsuf el-Hersekî” olarak yazılmıştır.  
Şiirlerinden anlaşıldığı kadarıyla hayatını yokluk ve sıkıntılarla geçiren Ziyâ’î, çok eski,
harap ve yıkık bir evde oturmaktadır. Bu ev;  fare delikleriyle dolu, her taraftan yağmur ve rüzgar alan, tahtaları gıcırdayan, sobası devamlı tüten yıkık dökük bir yapıdır. Şair bu eve “hânei vîrâne” adını vermiştir