Bilgi

Sevgili kardeşlerim!.. Bu sitededeki bütün yazılar,  mp3 sohbetler,  TV programları, tamamen Efendimizden öğrendiğimiz ilimle gerçekleştirilmiştir. Sizler de Allah’a ulaşmayı dileyip, Hacet Namazı ile Allah’a sorarak öğrenip tabi olacağınız Mürşidiniz, Allah’tan aldığı ilimleri sizlere de öğretecektir inşaallah. Allah hepinizden razı olsun.

MEHDİ,İMAM İSKENDER ALİ MİHR HZ.HAKKINDAKİ MEDH’İYELER ( MANÎ DİVANI:1550)
Ferhat BAŞTUĞ - 'KUR'AN,HADİS VE EVLİYA DİVANLARIYLA MEHDİ AS

lale5

***
(MANÎ DİVANI:1550)
*** EY NUR SAÇAN İSKENDER AS!..SENİN “BÜTÜN HAREKETLERİNİN KENDİ İRADEN’İLE  DEĞİL DE; “ALLAH’IN TASARRUFUNDA OLDUĞUNU”BİR İDRAK EDEBİLSELER.”İŞTE O ZAMAN SENDEN BAŞKA BİR ÇEŞME,SENDEN BAŞKA BİR MELCE (Sığınacak yer) ARAMAZLAR

.
Râyet-efrâz-ı meyâdin-i memâlik-gîrî 
Meş‘al-efrûz-ı serâ-perde-i mülk-ârâyî
Âsumân-mertebe sultân-ı Mehemmed cân kim
Bende itdi nice İskender ile Dârâyı
 (MEMLEKETİN MEYDANLARINDA:BAYRAKLARI,MEŞ’ALELERİ YÜKSELTEN,PERDELERİ KALDIRIP MÜLKÜ SÜSLEYEN,RÜTBESİ GÖKLERDE OLAN”SULTAN MEHEEMMED CAN”KİM ? –İSKENDER AS,NİCE KÖLELERİ HÜKÜMDAR ETTİ.)
Ol ki bâzû-yı cihân-gîri ile kıldı esîr
Pâdişâhân-ı cihândâr-ı ‘atâ-bahşâyı38
 ((O (İskender as) Kİ;GÜCÜ VE CİHANGİRLİĞİYLE,BAHŞİŞ VEREN CİHAN PADİŞAHINI ESİR KILDI.))
Kim görse ‘ârızun mir’âtuŋ ey mihr-i münîr
Artık almaz ‘aynına âyîne-i İskenderi
((Ey nur sacan İskender as!..Kim görebilse senin “HAREKETLERİNİN KENDİNE AİT OLMADIĞINI” (Allah’tan,Allah’ın tasarrufu ile hareket ettiğini),artık başka bir çeşme başka bir Melce aramaz))
(EY NUR SAÇAN İSKENDER AS!..SENİN “BÜTÜN HAREKETLERİNİN KENDİ İRADEN’İLE  DEĞİL DE (Allah’ın Tasarrunda olduğunu) BİR İDRAK EDEBİLSELER.”İŞTE O ZAMAN SENDEN BAŞKA BİR ÇEŞME,SENDEN BAŞKA BİR MELCE (Sığınacak yer) ARAMAZLAR.))
Çıkdı cânum tenden ümmîd-i zülâl-ı vasıla
Çıkmadı göŋlümden ammâ ârzû-yı hançeri98
 ((ÇIKTI CANUM(Ruh’um) TEN’DEN(Fizik Vücudumdan)MUHABBET DUYDUĞU ANA VATANINA(Allah’a-Çünkü Oradan geldi.Secde/9.)VASIL OLMAK ÜZERE.BU ARZU(Allah’a ulaşma arzusu) KALBİMDEN HİÇ ÇIKMADI))
                                          MÂNΠDİVANI:
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-281558/h/mani-divani-sener-demirel-.pdf
künyenin bulunduğu yerin:http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s21/tunc.pdf
Mânî’nin Hayatı
Mânî hakkında kaynaklardaki bilgiler hemen hemen aynıdır.  Bazı kaynaklarda
Çelebi (Beyânî 1997: 246, Riyâzî: 95a, Nev’îzâde, 1989: 547, Eslâf: I/85 Tuman:
II/900) bazılarında Efendi (Mehmed Süreyya 1311: IV/134) unvanıyla anılan Mâ-
nî’nin nereli olduğu, doğum yeri ve tarihi hakkında bilgi yoktur. Ancak, adının  
Mehmed ve babasının Çalık Ali Efendi (ö. 973/1565) adlı bir müderris ve kadı olduğu hemen hemen bütün kaynaklarda belirtilir.  Kaynaklarda adı ve künyesi Şeyh
Mehmed (Kınalızâde 1989: II/847) Şeyh Mehmed Çelebi (Beyânî,1997: 246),
Mehmed Çelebi (Riyâzî: 95a, Nev’îzâde: 547), Mehmed Mânî Efendi (Mehmed
Süreyya 1311: IV/134), Mehmed b. Ali Er-Rûmî el-Hanefî (Bağdadlı İsmail, 1972:
I/527), Şeyh Mehmed b. Çalık Ali (Şemseddin Sâmî,1996:VI/4137), Çalıkzâde
Şeyh Mehmed Mânî Çelebi (Tuman: II/900) gibi sıfat ve nisbelerle kaydedilir.  
Kaynaklara göre Türk edebiyatında, Çalıkzâde Mehmed Çelebi’den başka,
Mânî mahlasını kullanan şair yoktur (Tuman: II/900; İpekten ve diğ. 1988: 276).
Şairin bu mahlası almasıyla ilgili bilgi olmamakla  birlikte; Kınalızâde ve ondan naklen Beyânî, tezkirelerinde kaydettikleri, Fars şairi Mânî’ye ait Farsça bir beytin
mânâsına uygun olarak, Mânî’nin de bu mahlası seçmesinin yerinde olduğunu bildirirler ki, bu aynı zamanda onların şair ve şiiri hakkında müspet kanaatlerine de
uygundur.